Statut

logotypnowy2 

 • Rejestracja

Statut Forum Młodych PKPP Lewiatan

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (zwane dalej Forum Młodych) jest ogólnopolską, samodzielną i wyodrębnioną jednostką organizacyjną Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (zwanej dalej PKPP Lewiatan).
 2. Forum Młodych prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 3. Działania Forum Młodych są skoordynowane z działalnością PKPP Lewiatan.
 4. Cele Forum Młodych są zgodne z celami PKPP Lewiatan.

 

§ 2


Forum Młodych działa zgodnie z:

 1. Statutem PKPP Lewiatan,
 2. niniejszym Statutem,
 3. Regulaminem Forum Młodych,
 4. uchwałami organów PKPP Lewiatan i Forum Młodych, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
§ 3


Siedzibą władz Forum Młodych jest Warszawa.

§ 4

 

 1. Forum Młodych posiada własny budżet, może korzystać z dotacji PKPP Lewiatan oraz innych podmiotów za zgodą PKPP Lewiatan.
 2. Forum Młodych posiada własne logo, którego używa jako znaku promującego.

 

§ 5


Forum Młodych może być członkiem organizacji ogólnopolskich oraz międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6


W przypadku łamania przez Forum Młodych Statutu PKPP Lewiatan oraz Statutu Forum Młodych, Prezydent PKPP Lewiatan ma prawo zmienić Statut Forum Młodych oraz wprowadzać wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem Forum Młodych bez potrzeby akceptacji organów Forum Młodych.

Rozdział II
PODSTAWOWE CELE
§ 7


Celem działalności Forum Młodych jest:

 1. propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz innych wartości PKPP Lewiatan wśród młodych ludzi,
 2. organizowanie dla członków i sympatyków Forum Młodych przedsięwzięć umożliwiających zdobywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń przydatnych w życiu zawodowym.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE FORUM MŁODYCH, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8


Członkowie Forum Młodych dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych.

§ 9

 1. Członkami zwyczajnymi Forum Młodych mogą być osoby pełnoletnie przed ukończeniem 30 roku życia, które:
  a) przejdą procedurę rekrutacyjną zgodną z regulaminem Forum Młodych,
  b) złożą pisemną deklarację, w której zobowiążą się do przestrzegania postanowień Statutu PKPP Lewiatan, Statutu Forum Młodych, Regulaminu Forum Młodych i uchwał organów PKPP Lewiatan i Forum Młodych,
  c) uzyskają zgodę przypisanego Zarządu Regionu w formie uchwały.
 2. Od uchwały o której mowa w ust. 1 pkt c) przysługuje prawo odwołania się do Konwentu Regionu Forum Młodych, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Forum Młodych.
 4. Tytuł członka honorowego nadaje Konwent Forum Młodych na wniosek Zarządu, Rady Programowej lub 1/3 członków Konwentu.

 

§ 10


Członkostwo zwyczajne w Forum Młodych ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka, złożonej Zarządowi lub Zarządowi Regionu,
 2. rozwiązania Forum Młodych,
 3. skreślenia z listy członków przez Zarząd lub Zarząd Regionu za:
  a) zaprzestanie działalności w Forum Młodych w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy, po 30 dniach od udzielenia pisemnego upomnienia; nie dotyczy uzasadnionych przypadków np. wyjazdów na stypendia zagraniczne za wiedzą Zarządu Forum Młodych,
  b) rażące naruszenie zasad statutowych,
  c) nieprzestrzeganie Regulaminu i uchwał obowiązujących w Forum Młodych,
 4. ukończenia 30 roku życia,
 5. śmierci członka Forum Młodych.

 

§ 11


Od uchwały Zarządu lub Zarządu Regionu w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Programowej w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji o skreśleniu z listy członków Forum Młodych. Decyzja Rady Programowej jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a) dostępu do informacji o działaniach podejmowanych przez Forum Młodych i PKPP Lewiatan,
  b) zgłaszania propozycji projektów: regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, do realizacji przez Forum Młodych,
  c) współkształtowania strategii rozwoju Forum Młodych,
  d) uczestnictwa w realizacji projektów Forum Młodych.
 2. Członkowie honorowi mają prawo do:
  a) zabierania głosu doradczego w sprawach Forum Młodych,
  b) udziału we wszystkich formach działalności Forum Młodych za zgodą Zarządu.

 

§ 13


Członkowie zwyczajni Forum Młodych są zobowiązani do:

 1. czynnego udziału w pracach Forum Młodych,
 2. przestrzegania Statutu, Regulaminu oraz uchwał przyjętych przez organy Forum Młodych,
 3. popularyzowania działań Forum Młodych i dbałości o dobre imię organizacji.

Rozdział IV
ORGANY FORUM
§ 14

 1. Organami Forum Młodych są:
  a) Konwent,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Rada Programowa.
 2. Uchwały wszystkich organów Forum Młodych podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Wybory członków organów Forum Młodych dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Zarządu Forum Młodych.

 

§ 15

 

 1. Najwyższą władzą Forum Młodych jest Konwent.
 2. W skład Konwentu wchodzą:
  a) członkowie Zarządu Forum Młodych,
  b) Przewodniczący Zarządu Regionów lub wyznaczeni przez nich reprezentanci,
  c) reprezentant Rady Programowej.
 3. W posiedzeniach Konwentu z głosem doradczym mogą brać udział pozostali członkowie Forum Młodych, pozostali członkowie Rady Programowej oraz zaproszeni goście.
 4. Konwent zwoływany jest przez Zarząd Forum Młodych nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy lub częściej w przypadkach niżej wymienionych:
  a) z inicjatywy własnej Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek Rady Programowej,
  d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Konwentu.
 5. O terminie, miejscu oraz propozycji porządku obrad Konwentu, Zarząd Forum Młodych informuje członków Konwentu nie później niż na 14 dni przed ustaloną datą Konwentu.
 6. Posiedzeniom Konwentu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Forum Młodych, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
 7. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 6, funkcję przewodniczącego Konwentu pełni osoba wybrana spośród członków Konwentu.
 8. Porządek obrad posiedzeń Konwentu powinien być każdorazowo przyjmowany przez Konwent przed rozpoczęciem obrad.
 9. Z posiedzeń Konwentu sporządza się protokół, który po podpisaniu przez Przewodniczącego Zarządu Forum Młodych lub innego przewodniczącego Konwentu przekazywany jest członkom Konwentu najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Konwentu.
 10. W trakcie głosowań Konwentu przy jednakowej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Forum Młodych.

 

§ 16


Do kompetencji Konwentu należy:

 1. przyjmowanie strategii rozwoju Forum Młodych oraz jej modyfikowanie,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. przyjmowanie sprawozdań finansowych Forum Młodych,
 4. powoływanie Przewodniczącego Forum Młodych oraz pozostałych członków Zarządu na jego wniosek,
 5. odwoływanie Przewodniczącego Forum Młodych i pozostałych członków Zarządu,
 6. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Forum Młodych,
 7. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. wybór członków Rady Programowej,
 9. uchwalanie Statutu Forum Młodych i jego zmian,
 10. uchwalanie budżetu Forum Młodych,
 11. nadawanie tytułu członka honorowego,
 12. wnioskowanie do Prezydenta PKPP Lewiatan o rozwiązanie Forum Młodych,
 13. powoływanie tymczasowych władz Forum Młodych w przypadku przewidzianym w § 16 ust. 5.

 

§ 17


Warunkiem przyjęcia uchwały lub dokonania wyboru wynikającego z kompetencji Konwentu w wymienionych w § 16 ust. 1, § 16 ust. 4, § 16 ust. 5, § 16 ust. 6,§ 16 ust. 9, § 16 ust. 12 jest brak sprzeciwu reprezentanta Rady Programowej.

§ 18

 

 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Konwentem Forum Młodych.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.
 3. Przewodniczący Zarządu Forum Młodych wybierany jest przez Konwent spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Forum Młodych.
 4. Kadencja Zarządu Forum Młodych trwa 2 lata.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą łączyć członkostwa w Zarządzie z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub z funkcją członka Rady Programowej Forum Młodych.
 6. Wybór członków Zarządu przez Konwent rekomendowany jest każdorazowo do zatwierdzenia Prezydentowi PKPP Lewiatan. Brak sprzeciwu Prezydenta PKPP Lewiatan w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Forum Młodych, oznacza akceptację decyzji Konwentu.

 

§ 19


Do kompetencji Zarządu Forum Młodych należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Forum Młodych,
 2. realizowanie programu działań Forum Młodych,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Forum Młodych,
 4. przedkładanie zarządowi PKPP Lewiatan planów działań oraz sprawozdań z działalności Forum Młodych,
 5. tworzenie nowych regionów,
 6. odwołanie Zarządu Regionu w wypadku łamania przez niego Statutu lub Regulaminu Forum Młodych,
 7. powoływanie tymczasowych władz regionu w następujących przypadkach:
  a) powołania nowego regionu,
  b) niewybrania przez Konwent Regionu nowego Zarządu Regionu po upływie jego kadencji,
  c) rezygnacji Zarządu Regionu na okres do Konwentu Regionu,
  d) przewidzianym w § 19 ust. 6.
 8. powoływanie i odwoływanie szefów działów oraz koordynatorów.

 

§ 20

 

 1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Forum Młodych należy:
  a) organizowanie pracy Zarządu,
  b) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
  c) reprezentowanie Forum Młodych na zewnątrz,
  d) prowadzenie Konwentu Forum Młodych.
 2. Wybrany spośród Zarządu reprezentant, w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, wypełnia obowiązki, o których mowa w § 20 ust. 1.

 

§ 21

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Konwent.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola działalności Zarządu,
  b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Konwentu,
  c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  d) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Forum Młodych,
  e) składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności na Konwencie oraz sprawozdań półrocznych Radzie Programowej,
  f) wnioskowanie do Konwentu o odwołanie członka Zarządu.
 5. Pod koniec kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z prac Zarządu na Konwencie.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu lub z funkcją członka Rady Programowej Forum Młodych.

 

§ 22

 

 1. Wyboru członków Rady Programowej dokonuje Konwent Forum Młodych.
 2. Kadencja Rady Programowej jest bezterminowa.
 3. Członkostwo w Radzie Programowej kończy się w skutek:
  a) rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej,
  b) śmierci członka Rady Programowej,
  c) odwołania przez Konwent na wniosek Rady Programowej lub 1/3 członków Konwentu z powodu łamania Statutu Forum Młodych
 4. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje obradami.
 5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy. Zarząd Forum Młodych może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady.

 

§ 23


Do kompetencji Rady Programowej należy:

 1. doradzanie Zarządowi Forum Młodych przy projektach realizujących cele Forum Młodych,
 2. wnioskowanie do Konwentu o przyznanie członkostwa honorowego, zgodnie z § 9 ust. 4,
 3. wnioskowanie do Zarządu Forum Młodych o wykluczenie członka z Forum Młodych,
 4. pełnienie funkcji rozjemczych lub mediacyjnych,
 5. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu lub Zarządu Regionu o ich wykluczeniu z Forum Młodych.

 

Rozdział V
REGION FORUM MŁODYCH
§ 24

 

 1. Regiony są jednostkami organizacyjnymi Forum Młodych.
 2. Regiony tworzone są w drodze uchwały Zarządu Forum Młodych.

 

§ 25

 

 1. Organami Regionu Forum Młodych są:
  a) Konwent Regionu,
  b) Zarząd Regionu.
 2. W sprawach nieuregulowanych, do organów Regionu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące organów krajowych.

 

§ 26

 

 1. Najwyższą władzą Regionu jest Konwent Regionu.
 2. W skład Konwentu Regionu wchodzą członkowie zwyczajni Regionu.
 3. Do kompetencji Konwentu Regionu należy:
  a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Regionu,
  b) udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu,
  c) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz pozostałych członków Zarządu Regionu.

 

§ 27

 

 1. Zarząd Regionu jest powoływany i odwoływany przez Konwent Regionu.
 2. Do zadań Zarządu Regionu należy koordynowanie działalności Forum Młodych w regionie oraz tworzenie struktur Forum Młodych w regionie.
 3. Kadencja Zarządu Regionu trwa 2 lata.

§ 28


Do obowiązków Zarządu Regionu należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Forum Młodych półrocznych raportów z przebiegu prac w regionie, w tym sprawozdań finansowych,
 2. przedkładanie do informacji Zarządowi Forum Młodych propozycji projektów działań w regionie,
 3. przedkładanie informacji Zarządowi Forum Młodych w formie półrocznych raportów o nowych członkach przyjętych do Forum Młodych w danym regionie,
 4. współpraca z Zarządem Forum Młodych,
 5. uczestnictwo reprezentanta Regionu w Konwencie Forum Młodych.

 

§ 29

 

 1. Koordynatorzy projektów i szefowie działów w regionie są powoływani i odwoływani przez Zarząd Regionu i podlegają mu bezpośrednio.
 2. Szef działu/koordynator projektu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji Zarządowi Regionu najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem odejścia.
 3. Szefowie działów/koordynatorzy projektów zarządzają poszczególnymi pionami Forum Młodych.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30

 

 1. Uchwałę o zmianie Statutu Forum Młodych podejmuje Konwent większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Konwentu.
 2. Każdorazową uchwałę wymienioną w ust. 1 przedkłada się do akceptacji Prezydentowi PKPP Lewiatan.
 3. Uchwałę o wniosku w sprawie rozwiązania Forum Młodych podejmuje Konwent większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Konwentu.

 

Czytany 3271 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 10 marzec 2013 19:54
Forum Młodych Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa